آیا به راستی با خرید ملکی به ارزش 250 هزار دلار، تابعیت آنی کشور ترکیه را به همراه دارد؟