"ترکیه برای اینکه بخواهد روابط اقتصادی خود را با ایران حفظ کند نیاز به ایجاد مکانیزم‌های جایگزینی دارد. از طرفی اگر ترکیه می‌خواهد سرمایه‌گذاران ترک در کشور ترکیه سرمایه‌گذاری کنند، ایجاد مکانیزم‌های جدید ضروریت دوچندان میابد."